Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies.
Nastavení používání a dostupnosti můžete změnit v nastavení Vašeho prohlížeče.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost  Zuzana Olexová, se sídlem Praha 6, U Podchodu 3, identifikační číslo: 73776122, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem).

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám  bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

V Praze 25.4.2015

KE STAŽENÍ :

________________________________________________________________________________________________________

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - VZOR :

zkopírujte tento formulář do souboru .doc a zašlete jej

a) elektronicky na adresu info@kosmetikazrecka.cz
b) v papírové podobě na adresu: Zuzana Olexová, U Podchodu 3, 162 00 Praha 6


Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát: Zuzana Olexová, U Podchodu 3, 162 00 Praha 6


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží zakoupeného v eshopu kosmetikazrecka.cz (vypište výrobky, kterých se odstoupení týká):
……………………………………………………….………………………………………..


……………………………………………………….………………………………………..


……………………………………………………….………………………………………..


……………………………………………………….………………………………………..


Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………


Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: …………………………………….


Adresa kupujícího spotřebitele: ………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………


Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………...


Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………


- Kupní cena má být vrácena:
(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:............................................... /..............................


(*) poštovní poukázkou na adresu: .............................................................................................


.....................................................................................................................................................


Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě):


……………………………………………..


Datum ……………………………………………


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.